Informacje bieżące

Blisko 430 mln zł na finansowanie zwrotne rozwoju Pomorza Zachodniego

02.08.2017 r.

Blisko 430 mln zł na finansowanie zwrotne rozwoju Pomorza Zachodniego

Po wielu tygodniach negocjacji, rozmów i wewnętrznych ustaleń co do przyszłości środków finansowych pochodzących z wkładów wniesionych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007 -2013 do Inicjatyw JESSICA i JEREMIE, w dniu 1  sierpnia br. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. zawarta została umowa powierzenia, na mocy której zostanie przekazane w zarządzanie niniejszej Spółce prawie 430 mln zł , w celu realizacji polityki rozwojowej Pomorza Zachodniego i kontynuację działań przypisanych pierwotnie obu Inicjatywom.

Nowe wyzwania - nowy gracz - nowe rozdanie.

Decyzja o zaangażowaniu Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (ZARR S.A.) w proces dystrybucji środków zwrotnych z tzw. kolejnego obrotu w ramach Inicjatyw JEREMIE oraz JESSICA podjęta została przez Zarząd Województwa w odpowiedzi nazidentyfikowane potrzeby regionu i stale zmieniające się wymagania rynku. To właśnie w ramach ZARR S.A. - lokalnej, doświadczonej instytucji, zajmującej się wspieraniem rozwoju gospodarczego z wykorzystaniem zewnętrznych środków finansowych, której podstawowym celem statutowym jest promocja regionu oraz aktywizacja gospodarcza i pomoc w działaniu przedsiębiorstw, stworzony został Zachodniopomorski Fundusz Rozwoju, którego rolą będzie zarządzanie i dystrybucja przedmiotowych środków.

Obecna perspektywa 2014 – 2020 w dużym stopniu stanowi kontynuację kierunków wsparcia z poprzedniego okresu przy wykorzystaniu instrumentów finansowych, którym przypisano jeszcze większą rolę. Mimo to, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego tworząc Zachodniopomorski Funduszu Rozwoju, wprowadza rozwiązania umożliwiające wspieranie polityki rozwojowej mogące załagodzić negatywny efekt spodziewanego ograniczenia dopływu środków z Unii Europejskiej po 2023 r. Zachodniopomorski Fundusz Rozwoju (ZFR), jako wehikuł finansowy stanowiący trwały ośrodek wsparcia zwrotnego w regionie, będzie zarządzał środkami zaangażowanymi w Inicjatywy JESSICA oraz JEREMIE w wysokości około 430 mln PLN, a w przyszłości również środkami zwrotnymi inwestowanymi w instrumenty finansowe w ramach RPO WZ 2014-2020. Zachodniopomorski Fundusz Rozwoju (ZFR), zgodnie z oczekiwaniami, będzie wdrażał instrumenty finansowe adaptując ich parametry do zmieniających się stale uwarunkowań zewnętrznych w taki sposób, żeby aktywnie wspierać projekty inwestycyjne, prowadzące do zwiększenia innowacyjności w sektorze MŚP maksymalnie wypełniając wcześniej zdiagnozowane luki.

Finansowe perpetuum mobile regionu

Aktualna perspektywa finansowa, choć stanowi dla regionów źródło nowych możliwości dzięki solidnej dawce funduszy gotowych do rozdysponowania i zainwestowania w szeroko pojęty rozwój, ma niestety ściśle określony horyzont czasowy i próżno oczekiwać od niej trwałych rozwiązań w postaci długofalowej dystrybucji środków gwarantującej stałe, zrównoważone wparcie finansowe, strategiczny rozwój czy systematyczne wypełnianie obecnej wciąż na rynku luki finansowej.

Obecnie cele te realizowane są między innymi dzięki będącymi wciąż w obiegu środkami zwrotnymi, których wdrażanie zapoczątkowane zostało w latach 2007-2013 w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych tych województw, które odważyły się zaryzykować i przeznaczyć część środków pozyskanych od Komisji Europejskiej na niestosowane dotąd szerzej instrumenty inżynierii finansowej. Choć z upływem czasu wpisały się one już na stałe do słownika funduszy unijnych, to dla wielu wciąż bywają enigmatycznie. Najprościej rzecz ujmując, we wdrażaniu owych instrumentów chodzi po prostu o udostępnianie określonej grupie beneficjentów najpotrzebniejszych, a zarazem nieskomplikowanych produktów finansowych, takich jak pożyczki, kredyty czy poręczenia.

Odmienność środków zwrotnych, stanowiąca o ich specyfice, w porównaniu z popularyzowanymi dotychczas dotacjami, polega na ich rewolwingowym charakterze zapewniającym wyższą efektywność zainwestowanych funduszy dzięki ich odnawialnemu charakterowi, który pozwala na wielokrotne angażowanie ich w finansowanie kolejnych projektów. Takie finansowe perpetuum mobile daje możliwość wsparcia większej ilości przedsięwzięć niż w modelu dotacyjnym również dzięki włączeniu do systemu wsparcia sieci instytucji finansowych, przyciągnięcie dodatkowych środków oraz dywersyfikację ryzyka ponoszonego w trakcie inwestycji przez wszystkich uczestników procesu.

JESSICA i JEREMIE

To właśnie z myślą o maksymalnym wykorzystaniu funduszy unijnych, w ubiegłej perspektywie finansowej województwo zachodniopomorskie podjęło decyzję o uzupełnieniu dystrybucji środków tradycyjnym mechanizmem dotacyjnym o zwrotną formę finansowania poprzez wdrożenie instrumentów inżynierii finansowej, których głównym celem miało być wydatkowanie środków unijnych w oparciu o mechanizm rewolwingowy. Spośród instrumentów zwrotnych oferowanych w ramach funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 województwo zachodniopomorskie podjęło działania zmierzające do wdrożenia dwóch Inicjatyw - JEREMIE, mającej na celu zwiększenie dostępu firm z sektora MŚP do finansowania swoich inwestycji oraz JESSICA, której celem jest wsparcie rozwoju obszarów miejskich oraz ich rewitalizacja zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i społecznym.

Decyzja o wdrożeniu Inicjatywy JEREMIE była odpowiedzią na zmieniające się potrzeby finansowe zachodniopomorskich przedsiębiorców, w tym potrzebę dystrybucji na rynku przyjaznych im mechanizmów, łatwych w obsłudze a jednocześnie umożliwiających adaptację do nowego rozwijającego się otoczenia i oferty finansowej. Innymi słowy, JEREMIE miał na celu przede wszystkim pomoc w kreowaniu aktywności gospodarczej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, znajdujących się w początkowej fazie działalności. Oferowane im produkty pojawiają się tam, gdzie dotychczasowe instytucje finansowe nie są w stanie finansować rozwoju przedsiębiorców lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków. Na cele wynikające z JEREMIE województwo wydzieliło w ramach RPO kwotę w wysokości 280 mln PLN, które następnie przekazało w zarządzanie Bankowi Gospodarstwa Krajowego, wytypowanemu do pełnienia funkcji Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.

Za wdrożeniem w perspektywie 2007-2013 Inicjatywy JESSICA przemówił z kolei szeroko pojęty proces rewitalizacji problemowych i zdegradowanych obszarów miejskich i chęć nadania im nowych funkcji społeczno-gospodarczych poprzez zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, a tym samym poprawę warunków życia mieszkańców. W tym przypadku, podobnie jak w Inicjatywie JEREMIE, mechanizm finansowy polegał na przekazaniu części środków z RPO na dofinansowanie Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich inwestujących następnie środki ich w projekty miejskie poprzez zwrotne instrumenty finansowe. Na realizację celów Inicjatywy JESSICA województwo przeznaczyło ponad 148 mln PLN.

Regionalny ekosystem wsparcia zwrotnego

Powołanie w ramach ZARR S.A. Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju (ZFR) zarządzającego środkami z Inicjatywy JESSICA i JEREMIE, to stworzenie solidnego i trwałego ekosystemu będącego otoczeniem instytucjonalnym odpowiadającym na potrzeby sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, uzupełniającego ofertę finansowania długoterminowego rozwoju sektora MŚP. To jednocześnie odpowiedź władz województwa na potencjalne zagrożenia w polityce gospodarczej regionu i potrzeby rozwojowe Pomorza Zachodniego.

Główną misją ZFR jest zatem realizacja celów strategicznych samorządu poprzez stworzenie stabilnego i efektywnego uczestnika rynku systematycznie monitorującego zmieniającą się sytuację gospodarczą i tworzącego powszechnie dostępne, kompleksowe instrumenty finansowania dedykowane polityce rozwojowej i odpowiadające potrzebom regionu w zakresie funkcjonalnym i terytorialnym.

Więcej artykułów w: Aktualności