Informacje bieżące

Konsultacje projektów dokumentów Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych.

19.06.2017 r.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w konsultacjach dokumentacji służącej realizacji wsparcia dla przedsiębiorców i/lub ich pracowników w ramach projektu „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej VI Rynek pracy Działanie 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 nr projektu RPZP.06.01.00-32-K003/16-00

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat zapisów przyjętych w w/w dokumentach.

Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie na temat poszczególnych dokumentów, prosimy pobrać i wypełnić zamieszczone poniżej stosowne Formularze zgłaszania uwag, a następnie  zeskanować i przesłać na  adres e-mail: uslugirozwojowe@zarr.com.pl . W tytule maila proszę wpisać hasło „Konsultacje”.

Do każdego z konsultowanych dokumentów przygotowano odrębny Formularz.

Termin przesyłania Formularzy upływa 25 czerwca 2017 r. godz. 24:00.

Rozpatrywane będą tylko opinie/uwagi na formularzach zawierających Informacje o zgłaszającym.

Konsultacjom nie podlega dokumentacja konkursowa Konkurs nr: RPZP.06.01.00-IP.02-32-K14/16 Oś priorytetowa VI Rynek Pracy Działanie 6.1. Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego.

 

Dokumenty i Formularze do pobrania.

 

Więcej artykułów w: Aktualności