Newsletter

Wypełniając poniższy formularz możesz się zapisać lub wypisać z listy wysyłkowej usługi Newsletter ZARR S.A.


Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany adres e-mail Newslettera ZARR S.A., zawierającego wiadomości o bieżących działaniach Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., w tym informacje handlowe, a także inne treści, związane bezpośrednio lub pośrednio z profilem działalności ZARR S.A.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin, w celu korzystania z prowadzonej usługi Newsletter ZARR S.A. Zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadoma/świadom, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi Newsletter ZARR S.A.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne na stronie http://www.zarr.com.pl/pl/aktualnosci/ochrona-danych-osobowych.

Zasady korzystania z usługi Newsletter ZARR S.A.

  • Korzystanie z usługi Newsletter jest nieodpłatne, dobrowolne i bezterminowe.

  • W celu świadczenia usługi Newsletter, od osób zainteresowanych ZARR S.A. pozyskuje jedynie adres poczty elektronicznej.

  • Zarejestrowana osoba/podmiot w każdej chwili ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.

  • Administratorem danych jest Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043530, NIP 852-100-23-07, REGON 810603415, wysokość kapitału zakładowego 4.977.420 zł.

  • Dane osobowe (tj. adresy e-mail) zbierane są przez ZARR S.A. wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi Newsletter, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi Newsletter.