Ogłoszenia o przetargach

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

2016-12-09

INFORMACJA O WYBORZE  dotycząca  pierwszego przetargu na sprzedaż samochodu służbowego

Sprzedający informuje, że postępowanie zakończyło się bez rozstrzygnięcia.

Znak sprawy:ZZM/25/1522/2016r.

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin

tel. 91 432 93 21, 91 488 24 88 
fax. 91 488 26 26, 91 432 93 22 
e-mail zarzad@zarr.com.pl

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu :

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w siedzibie sprzedającego w dniu 16 grudnia 2016r. o godz. 13:00 w budynku Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., przy ul. Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin Sala konferencyjna A (parter)

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

Samochód osobowy będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., przy ul. Św. Ducha 2, w dniach od 14 grudnia do 15 grudnia 2016r. w godz. 10.00 -14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z p. Mirosławem Szymańskim, pod numerem tel 914329321

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu     914329321

4. Rodzaj i typ pojazdu objętego postępowaniem

Mark i typ pojazdu

Nr rejestracyjny

Nr identyfikacyjny

Pojemność silnika

Rok produkcji

Typ paliwa

przebieg

stan

SKODA OCTAVIA (sedan)

ZS 72869

TMBCE21U242839279

1984,00 cm3

2003

BENZYNA

244 000 km

Pojazd sprawny

AC, OC NNW – do 08.2017

Przegląd do 21.03.2017 r.

                 

 

5. Cena wywoławcza - 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

 

6. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

  • Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
  • Numery NIP (PESEL) lub REGON oferenta;
  • Datę sporządzenia oferty;
  • Aktualny odpis z rejestru działalności lub KRS (jeżeli dotyczy)
  • Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
  • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

Wzór formularza ofertowego w załączeniu.

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

a)      Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

„Oferta przetargowa na zakup samochodu marki Skoda Octavia”

Oferty pisemne należy składać w dni robocze (za wyjątkiem sobót) w godz.8:00 — 16:00 nie później jednak niż do dnia 15 grudnia 2016r. do godz. 12:00 w pok. 110 Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., przy ul. Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin

b)      Okres związania ofertą: 14 dni

c)       Kryterium wyboru oferty: cena. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

d)      Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

8. Inne informacje

a)      Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na pojazd objęty przedmiotem przetargu. O wyborze oferty zostaną poinformowani wszyscy, którzy złożyli ofertę na zakup samochodu.

b)      W przypadku, gdy uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę komisja przetargowa przeprowadzi aukcję między tymi oferentami.

c)       Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli:

  • została złożona po wyznaczonym terminie,
  • w niewłaściwym miejscu przez Oferenta,
  • nie zawiera danych i dokumentów wymienionych w pkt 6 niniejszego Ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznana jej za nowa ofertę.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie oferenta.

9. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

a)      Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.

b)      Wydanie przedmiotu sprzedaży Oferentowi/Nabywcy zostanie dokonane niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia, okazaniu dowodu wpłaty i zawarciu umowy kupna – sprzedaży samochodu.

c)       Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia.