Ogłoszenia

Nabór otwarty Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 4.1 RPO WZ 2014-2020

23.05.2017 r.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 217) oraz Zasadami realizacji projektów partnerskich w ramach RPO WZ 2014-2020, ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 4.1 Dziedzictwo kulturowe RPO WZ 2014-2020, konkurs nr RPZP.04.01.00-IZ.00-32-001/17.

Załączniki:

Więcej artykułów w: Ogłoszenia