Ogłoszenia

Zabytkowy Pałac i Park w Szczecinie - drugi przetarg

29.01.2018 r.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Św. Ducha 2, 70-205, ogłasza drugi przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Husarów 1, tworzącej zespół dworsko-parkowy, wpisanej do rejestru zabytków pod nr A-493, w ewidencji gruntów oznaczonej jako:

1)      Działka gruntu nr 5/90, obręb 2126 Pogodno o powierzchni 0,1548 ha, zabudowana budynkiem dworu, ujawniona w KW SZ1S/00218288/5;

2)      Działka gruntu nr 5/81, obręb 2126 Pogodno o powierzchni 1,3364ha, stanowiąca park dworski, ujawniona w KW SZ1S/00094169/9;

za łączną cenę nie niższą niż 790.000 PLN netto (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);

 

3)      Udział w nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Husarów w Szczecinie, stanowiącej drogę dojazdową do działek 5/90, 5/81 i 5/79 w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka gruntu 5/71, obręb 2126 Pogodno o powierzchni 0,2251ha, KW SZ1S/00162154/9 za cenę nie niższą niż 20.000 PLN netto (dwadzieścia tysięcy złotych)

Przetarg ma charakter pisemnego przetargu nieograniczonego.

 

Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA pod adresem ul. Św. Ducha 2 w Szczecinie, w sekretariacie pokój nr 110, w terminie do dnia 19.02.2018 r. do godz 13.00 (w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data wpływu do siedziby ZARR S.A.).

Oferta powinna być złożona w drugiej zamkniętej kopercie z wyraźnym oznaczeniem „oferta” i powinna zawierać :

  1. nazwę, status prawny, siedzibę lub miejsce zamieszkania oferenta (imię , nazwisko, lub nazwę, numer dowodu osobistego, PESEL, REGON, aktualny wypis z KRS lub CEIDG, NIP ),
  2. oferowaną cenę,
  3. zobowiązanie oferenta do pokrycia przez kupującego wszelkich opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży,
  4. oświadczenie oferenta , że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży,
  5. oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta .

Przetarg prowadzony jest zgodnie z „Regulaminem zbywania niektórych nieruchomości znajdujących się w zasobie nieruchomości Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółki Akcyjnej w siedzibą w Szczecinie oraz ich zagospodarowywania”. Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest cena.

Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej, odbędzie się w dniu 19.02.2018 r. o godz. 14 w siedzibie Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pod adresem ul. Św. Ducha 2 w Szczecinie.

Po ustaleniu najkorzystniejszej oferty, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. poinformuje oferenta o wyborze jego oferty. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia wyboru oferty zawrzeć umowę sprzedaży, z zachowaniem wymaganej formy. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi oferent.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA zastrzega sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Więcej artykułów w: Ogłoszenia