Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)

innowacyjna gospodarka logo_eu
Informacje podstawowe

Kluczową rolą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. W ramach PO IG dotowane będą projekty innowacyjne w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. Mają być one związane głównie z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktów, usług czy organizacji.

Zadaniem programu jest ułatwienie dostępu do finansowania innowacyjnych przedsięwzięć podejmowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP). W ramach PO IG planowane są działania promocyjne na rzecz gospodarki, eksportu, jak i wzmocnienia wizerunku Polski, jako kraju atrakcyjnego dla inwestorów.

Program ma zachęcić firmy do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, transferu rozwiązań z sektora nauki do biznesu, a także pomiędzy przedsiębiorstwami, zakupów i wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, a następnie ich realizacji.

ZARR SA uczestniczy w różnym stopniu we wdrażaniu nw działań:
Działanie 4.2 "Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego"
Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Działanie 8.1 Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Działanie 1.4 "Wsparcie projektów celowych"
Działanie 4.1 "Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R"


Komunikat w sprawie monitorowania trwałości projektów w ramach POIG.
Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO IG, Beneficjent zobowiązany jest do niedokonywania zasadniczych modyfikacji projektu prowadzących do zmiany celów projektu. W związku z powyższym, Beneficjenci realizujący projekty w ramach następujących Działań PO IG: 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 5.1 (faza rozwoju klastra), 5.3, 8.1 oraz 8.2, zobowiązani są do wypełnienia oraz przesłania do RIF/PARP Oświadczenia dotyczącego utrzymania trwałości projektu wg poniższego wzoru. Przedmiotowe Oświadczenie za rok 2016 powinno zostać dostarczone do RIF/PARP w terminie do 15 lutego 2017 r.

Oświadczenie


Komunikat w sprawie monitorowania trwałości projektów w ramach POIG.

Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO IG), Beneficjent zobowiązany jest do niedokonywania zasadniczych modyfikacji projektu prowadzących do zmiany celów projektu. W związku z powyższym, Beneficjenci realizujący projekty w ramach następujących Działań PO IG: 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 5.1 (faza rozwoju klastra), 5.3, 8.1 oraz 8.2, zobowiązani są do wypełnienia oraz przesłania do RIF/PARP Oświadczenia dotyczącego utrzymania trwałości projektu wg poniższego wzoru. Przedmiotowe Oświadczenie za rok 2015 powinno zostać dostarczone do RIF/PARP w terminie do 15 lutego 2016 r.

Oświadczenie


Informacja PARP dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013


Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że z dniem 31.12.2015 r. dobiega końca okres realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG).

Wszystkie projekty dofinansowane w ramach POIG powinny zostać ostatecznie zakończone w terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie, czego potwierdzeniem powinno być złożenie wniosku o płatność końcową, najpóźniej do ostatniego dnia okresu kwalifikowalności wydatków.
Pragniemy podkreślić, że mogą Państwo złożyć wniosek o płatność końcową również wcześniej, zaraz po zakończeniu rzeczowej i finansowej realizacji projektu/uruchomieniu produkcji/uzyskaniu niezbędnych pozwoleń czy innych dokumentów, wymaganych w zależności od jego celów i efektów. Do czego Państwa zachęcamy, gdyż może wpłynąć to na przyspieszenie terminu wypłaty środków dotacji.
Niezwykle istotne jest również to, by wnioski o płatność wraz załącznikami, które zostaną złożone przez Państwa, zostały przygotowane z dochowaniem należytej staranności, w sposób kompletny i rzetelny, zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie oraz z wykorzystaniem wskazówek pracowników RIF/PARP, uzyskanych w tym zakresie na wcześniejszych etapach wdrażania projektu.
Ze względu na spodziewaną dużą liczbę wniosków o płatność, które powinny wpłynąć do RIF/PARP do końca grudnia 2015 r. oraz krótkim terminem ich rozliczenia i realizacji wypłat tj. do 31.03.2016 r., wynikającym z terminu zamknięcia pomocy w ramach POIG wyznaczonego przez Komisję Europejską, uprzejmie prosimy o zapewnienie z Państwa strony w tym okresie obecności osób zaangażowanych w rozliczenie projektu oraz osób upoważnionych do reprezentowania Beneficjenta, w celu sprawnego dostarczenia ewentualnych uzupełnień/wyjaśnień do złożonych wniosków o płatność. Zwracamy uwagę, że z tych samych względów wyjaśnienia czy uzupełnienia winny być składane bezzwłocznie oraz w sposób kompletny i wyczerpujący, gdyż nie będzie możliwości ich kilkukrotnego dostarczania.
Podobne zasady powinny być stosowane przy realizacji zaleceń pokontrolnych czy ewentualnych wnioskach o zmiany.
Informujemy jednocześnie, że złożenie nieprawidłowej lub/i niekompletnej dokumentacji w odpowiedzi na wezwanie będzie skutkowało odrzuceniem wniosku lub rekomendowaniem tylko części wydatków przedstawionych do dofinansowania. Ponadto prosimy wziąć pod uwagę, że termin dostarczenia wymaganych uzupełnień nie będzie mógł zostać wydłużony ponad obowiązujący umową o dofinansowanie.
Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę, że dofinansowanie pobrane w formie zaliczki powinno zostać rozliczone w całości do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, określonego w umowie o dofinansowanie, a w przypadku braku wykorzystania całej zaliczki, niewykorzystane środki powinny zostać zwrócone na odpowiednie dla działania rachunki PARP (lista poniżej, w tytule przelewu należy podać nr umowy o dofinansowanie). Brak rozliczenia we wniosku o płatność lub zwrotu zaliczki, w terminie wymaganym umową o dofinansowanie, spowoduje bowiem naliczenie odsetek na podstawie art. 189 ust. 3 lub art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.
Uprzejmie prosimy o zastosowanie się do ww. wskazówek i skrupulatne dochowanie obowiązujących terminów, co pozwoli na terminowe i pełne rozliczenie wszystkich zrealizowanych projektów i zamknięcie pomocy w ramach POIG.
Liczymy na zrozumienie przez Państwa istotności opisanych kwestii oraz pełną współpracę z Państwa strony w powyższym zakresie. Mamy nadzieję, że dzięki temu wydatki przedstawione przez Państwa będą mogły zostać rozliczone i dofinansowane w pełnej wysokości, pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z umowy o dofinansowanie.
W przypadku wątpliwości dotyczących przygotowania/załączenia właściwych dokumentów do wniosku o płatność prosimy o kontakt z pracownikami właściwej Regionalnej Instytucji Finansującej, a dla projektów rozliczanych w PARP z pracownikami właściwych departamentów Agencji.
Poniżej informacja o numerach rachunków bankowych właściwych do zwrotu niewykorzystanych środków zaliczkowych:
Działanie 1.4: 06 1130 1017 0000 0005 1820 0013
Działania 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, Pilotaż, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1, 6.1: 54 1130 1017 0000 0005 1820 0022
Działania 8.1, 8.2: 60 1130 1017 0000 0005 1820 0011


Komunikat w sprawie monitorowania trwałości projektów w ramach POIG.

Zgodnie z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz nałożeniem przez instytucje nadzorujące POIG dodatkowych obowiązków w zakresie monitorowania trwałości projektów realizowanych w ramach POIG, Beneficjenci zobowiązani są do przekazywania informacji w zakresie utrzymania trwałości projektów.
W załączeniu wzór Oświadczenia dotyczącego utrzymania trwałości projektu przez beneficjenta Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , na lata 2007 – 2013 .
Wypełnione Oświadczenie za rok 2014 należy przesłać do ZARR S.A. w terminie do 11 września 2015 r.

Oświadczenie


Komunikat w sprawie zwrotu niewykorzystanych zaliczek w zakresie środków pochodzących z dotacji celowej
W związku z koniecznością rozliczenia się przez PARP ze środków dotacji celowej do dnia 15.01.2015 r., Agencja zwraca się z prośbą do Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka o dokonanie zwrotu środków przekazanych w ramach zaliczek, a niewydatkowanych do dnia 31 grudnia 2014 r., w terminie wcześniejszym niż wynika to z postanowień umowy o dofinansowanie tj. do dnia 07 stycznia 2015 r.
Szczegóły dotyczące systemu zwrotu środków dotacji celowej niewykorzystanych w 2014 roku, informacje o numerze konta, na które należy zwrócić powyższe środki zostaną Państwu przekazane w formie pisemnej.

 


Komunikat dla Wnioskodawców składających protesty od oceny wniosków w ramach działań PO IG
W związku z pojawiającymi się błędami przy składaniu protestów od negatywnej oceny projektów w ramach działań PO IG, PARP pragnie podkreślić konieczność oznaczenia w proteście właściwej Instytucji Pośredniczącej, do której protest jest wnoszony, zgodnie z treścią pouczenia o możliwości złożenia protestu w przesyłanych do Państwa pismach informujących o negatywnej ocenie.
Pragniemy podkreślić, że wymóg, o którym mowa wyżej wynika z przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity - Dz. U. z 2009r., Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), znowelizowanej ustawą z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2013r., poz. 714), zwaną dalej ustawą nowelizującą.
Zgodnie z art. 30 b ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w związku z art. 2 ust. 1 -3 ustawy nowelizującej oraz Komunikatem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie listy programów operacyjnych na lata 2007-2013 i przysługujących w ich ramach  środków odwoławczych oraz instytucji właściwych do ich rozpatrzenia (M.P. z 2013  poz. 576) instytucją właściwą do rozpatrzenia środka odwoławczego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest Instytucja Pośrednicząca. Nieoznaczenie lub błędne oznaczenie Instytucji Pośredniczącej, mimo prawidłowego pouczenia skutkuje, zgodnie z art. 30b ust.11 pkt 4 w związku z art. 30b ust. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, pozostawieniem protestu bez rozpatrzenia. Należy podkreślić, że przepisy znowelizowanej ustawy nie dają Wnioskodawcy możliwości uzupełnienia złożonego protestu, a zatem brak oznaczenia właściwej Instytucji Pośredniczącej nie podlega możliwości poprawy.
Jednocześnie przypominamy, że Instytucją Pośredniczącą dla działań 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4. 4.6, 5.1, 5.2, 5.4, 6.1 PO IG  jest Minister Gospodarki, natomiast dla działań 8.1 oraz 8.2 PO IG – Minister Administracji i Cyfryzacji.
 


Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektów w roku 2014

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje aktualną informację na temat konkursów planowanych do przeprowadzenia w 2014 roku.
W przypadku pojawienia się dodatkowych informacji w przedmiotowym zakresie będzie ona na bieżąco aktualizowana.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie : http://www.parp.gov.pl/index/index/1411


Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów w roku 2014

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje aktualną informację na temat konkursów planowanych do przeprowadzenia w 2014 roku.
W przypadku pojawienia się dodatkowych informacji w przedmiotowym zakresie będzie ona na bieżąco aktualizowana.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.parp.gov.pl/index/index/1411


Komunikat w sprawie zwrotu niewykorzystanych zaliczek w zakresie środków pochodzących z dotacji celowej

W związku z koniecznością rozliczenia się przez PARP ze środków dotacji celowej do dnia 15.01.2014 r., Agencja zwraca się z prośbą do Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka o dokonanie zwrotu środków przekazanych w ramach zaliczek, a niewydatkowanych do dnia 31 grudnia 2013 r., w terminie wcześniejszym niż wynika to z postanowień umowy o dofinansowanie tj. do dnia 07 stycznia 2014 r.

Szczegóły dotyczące systemu zwrotu środków dotacji celowej niewykorzystanych w 2013 roku, informacje o numerze konta, na które należy zwrócić powyższe środki zostaną Państwu przekazane w formie pisemnej.


Komunikat do Beneficjentów realizujących projekty w ramach działań POIG wdrażanych przez PARP

Z uwagi na fakt, iż rok 2013 jest rokiem szczególnym w kontekście realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, PARP zwraca się do Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wdrażanych przez Agencję, z prośbą o realizację przedsięwzięć zgodnie z założonymi harmonogramami a w miarę możliwości przyspieszenie terminów składania wniosków o płatność.
Pliki do pobrania:

 


Spotkanie informacyjne dotyczące Pożyczki dla mikro- i małych przedsiębiorców na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia - 26.07.2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza mikro- i małych przedsiębiorców na spotkanie informacyjne poświęcone programowi pożyczek na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia.

Data: 26 lipca 2013 roku, godz. 11.00 – 12.30
Miejsce: siedziba Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, sala 031

W czasie spotkania zostaną przedstawione najważniejsze warunki uzyskania pożyczki, zostanie omówiony wniosek o dofinansowanie, a także zostaną udzielone odpowiedzi na pytania przedsiębiorców.

Więcej o pożyczce: http://poig.parp.gov.pl/index/index/2396

Link służący rejestracji na spotkanie: http://poig.parp.gov.pl/index/more/34422


Doprecyzowanie instrukcji dot. wypełniania Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MSP

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy o dokonanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości doprecyzowaniu instrukcji dotyczącej wypełniania pkt 11 Oświadczenia o spełnieniu kryteriów MSP (przypis 41).
Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzonych zmian znajdą Państwo w poniższych dokumentach:
Komunikat
Oświadczenie


Zmiana rozporządzenia w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

data publikacji: 2013-06-18 | Aktualności

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 17.06.2013 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Dokument jest dostępny pod adresem: http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/16927.pdf

 


Uwaga Beneficjenci POIG, w związku z awarią u operatora dostarczającego łącza internetowe, począwszy od dnia 29.11.2012 r., zarówno Generatory Wniosków jak również Lokalny System Informatyczny mogą nie działać prawidłowo.

Obecnie trwa usuwanie awarii. O przywróceniu całkowitej funkcjonalności systemu, PARP poinformuje niezwłocznie po uzyskaniu stosownej informacji.


Siła w promocji! – konkurs dla beneficjentów PO IG
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o ogłoszeniu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego konkursu pod nazwą: „Siła promocji – siła projektu”, skierowanego do beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka. Nagradzane będą najlepsze działania promocyjne realizowanych projektów.
Spośród ok. 10 tys. projektów realizowanych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, zostaną wyłonione te, które charakteryzują się najefektywniejszymi działaniami informacyjno-promocyjnymi. Do konkursu mogą zgłaszać się beneficjenci, którzy mają podpisaną umowę o dofinansowanie projektu w ramach PO IG i całkowicie zrealizowali lub zrealizowali w minimum połowie działania informacyjno-promocyjne.
Więcej informacji na stronie konkursu: http://www.konkurs-poig.pl/


Seminarium z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo”
Szanowni Państwo,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo” pt.: „Ochrona własności przemysłowej – wzory przemysłowe”, organizowanym przez ośrodek sieci Euntreprise Europe Network, afiliowany przy PARP.
Seminarium odbędzie się 18 maja 2012 r. (piątek) w Centrum Szkoleniowym Instytutu Rozwoju Biznesu w Warszawie, ul. Sienna 73 w godzinach: 10:30-15:00.
Uczestnictwo przedsiębiorców w seminarium jest bezpłatne.
Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.een.org.pl/index.php/szkolenia.397/articles/seminarium-ochrona-wlasnosci-przemyslowej-wzory-przemyslowe.html


Rekrutacja na spotkania informacyjne dla MŚP

Szanowni Państwo,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w spotkaniach informacyjnych z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, organizowanych w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”.

Szczegółowy harmonogram oraz program spotkań informacyjnych, a także formularz zgłoszeniowy on-line dostępne są na stronie projektu: www.csr.parp.gov.pl w zakładkach „Spotkania informacyjne dla MŚP” oraz „Formularz zgłoszeniowy” 


Wizyta studyjna
Szanowni Państwo,
W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy przedsiębiorców, pracowników przedsiębiorstw, przedstawicieli świata nauki oraz dziennikarzy do udziału w wizycie studyjnej, która odbędzie się w dn. 20 kwietnia (piątek) na terenie Białegostoku. Jej celem będą: Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej, Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej, Promotech Sp. z o.o. oraz SaMASZ Sp. z o.o.
Spotkanie jest bezpłatne, organizator zapewnia transport i wyżywienie podczas wydarzenia. Uczestnicy otrzymają zestawy konferencyjne. Program i ankieta zgłoszeniowa jest dostępna na stronie: http://www.pi.gov.pl/PPP/chapter_95562.asp


 

 

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach działania 5.4.1 PO IG w 2012 roku
Szanowni Państwo,
Informujemy że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej”.
Więcej informacji na stronie: http://poig.parp.gov.pl/index/more/26661


VIII edycja konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2012

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza właścicieli mikrofirm do udziału w VIII edycji konkursu wyłaniającego najlepszych mikroprzedsiębiorców w Polsce. Organizatorem konkursu jest Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy. Do zdobycia są nagrody o łącznej wartości 100 000 zł oraz prestiżowy tytuł „Mikroprzedsiębiorca Roku 2012”. Zgłaszać mogą się firmy, których roczne obroty lub suma bilansowa nie przekroczyły 2 mln euro i zatrudniające mniej niż 10 pracowników. Nabór kandydatów trwa do 18 maja br. Zwycięzca VIII edycji konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku otrzyma nagrodę główną w wysokości 40 000 zł oraz prestiżowe miano „Mikroprzedsiębiorca Roku 2012”.

Więcej informacji pod adresem: http://www.parp.gov.pl/index/more/26214

 


INNOWACYJNA_GOSPODARKA zarrPARP_LOGOue_efrr_l_kolor

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące Działania 8.1 POIG „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” organizowane w dniu 20 kwietnia 2011 r.
w godzinach od 10.00 – 12.00 w siedzibie Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
w Sali szkoleniowej „A” na parterze.
Na spotkaniu zostaną przedstawione informacje dotyczące m.in. wymagań formalnych
i merytorycznych związanych z aplikowaniem o dofinansowanie projektów oraz najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie.

Rejestracja uczestników obowiązkowa
http://www.zarr.com.pl/index.php/pl/rejestracja-8-1-147.html

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 


Oświadczenia Beneficjentów POIG o wyborze wykonawcy. 

Pliki do pobrania:

 


 Harmonogram składania wniosków 2011 r.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Instytucja Zarządzająca i Instytucje Pośredniczące podjęły decyzje o zatwierdzeniu  harmonogramu konkursów w 2011 r. do działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

więcej informacji na stronie : http://poig.parp.gov.pl/index/more/18654


Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie zwraca się z uprzejmą prośbą do Beneficjentów programów Phare, SPO WKP 2.3 i 2.2.1, PO IG 4.4, 6.1, 8.1, 8.2  oraz 2.1 SPO WKP, których majątek ucierpiał w wyniku tegorocznej powodzi i ich bieżąca sytuacja może zagrażać dalszej prawidłowej realizacji projektów o przekazanie informacji.
Szczegółowe dane należy przesyłać na adres e-mail rif@zarr.com.pl / pisemnie na adres ZARR SA ul. Stoisława 2, 70-223 Szczecin tel. 91 488 24 88 begin_of_the_skype_highlighting            91 488 24 88      end_of_the_skype_highlighting fax. 91 488 26 26.


INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW
TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA A INFORMACJA PUBLICZNA

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Ponadto, jak stanowi art. 5 ust. 2 ustawy prawo dostępu do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
Ograniczenie prawa do informacji publicznej ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy wymaga odniesienia się do ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503). Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji uznaje przekazanie, ujawnianie lub wykorzystywanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy za czyn nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 1).  W art. 11 ust. 4 ustawy zdefiniowano pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa, przez którą rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności.
Powyższa regulacja zgodna jest z notyfikowaną przez Polskę w dniu 27 grudnia 1995 r. i obowiązującą od 19 marca 1996 r. umową międzynarodową – Porozumieniem w Sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPS), (Dz.U. z 1996 r., Nr 32, poz. 143). Według art. 39 ust. 2 TRIPS osoby fizyczne i prawne będą miały możliwość zapobiegania temu, aby informacje pozostające w sposób zgodny z prawem pod ich kontrolą nie zostały ujawnione, nabyte lub użyte bez ich zgody przez innych, w sposób sprzeczny z uczciwymi praktykami handlowymi, tak długo jak takie informacje:
(a) są poufne w tym sensie, że jako całość w szczególnym zestawie i zespole ich elementów, nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne dla osób z kręgów, które normalnie zajmują się tym rodzajem informacji;
(b) mają wartość handlową dlatego, że są poufne; i
(c) poddane zostały przez osobę, pod której legalną kontrolą informacje te pozostają rozsądnym, w danych okolicznościach, działaniom dla utrzymania ich poufności.
Powyższy przepis ma charakter samowykonalny, co oznacza, że nie wymaga transponowania do prawa wewnętrznego i stanowi część obowiązującego w Polsce prawa.
Informacje chronione przez ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji obejmują np. chronione lub niechronione wynalazki, wzory użytkowe lub zdobnicze, plany techniczne, listy klientów, metody kontroli jakości towarów i usług, sposoby marketingu, organizacji pracy itp. Nie jest konieczne, aby informacja taka nadawała się do zastosowania w innym przedsiębiorstwie. Mogą to być również informacje przydatne w pracy naukowo-badawczej i rozwojowej. Tajemnica przedsiębiorcy chroniona jest ze względu na wartość ekonomiczną, jaką przedstawia.
Podmiotami objętymi ochroną na podstawie art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji są przedsiębiorcy, którymi zgodnie z art. 2 ustawy są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mniemające osobowości prawnej, które prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową uczestniczą w działalności gospodarczej. Przy czym dla istnienia statusu przedsiębiorcy nie wymaga się wpisu do rejestru przedsiębiorców. Adresatami zobowiązanymi do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa są wszyscy, którzy mogą potencjalnie ją naruszyć, co oznacza, że mogą nimi być nie tylko przedsiębiorcy.
Przesłanką powstania roszczenia o naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest podjęcie przez uprawnionego (np. przez wnioskodawcę czy beneficjenta działań PARP) niezbędnych działań w celu zachowania ich w poufności, o czym stanowi wprost art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 października 2000 r. (sygn. I CKN 304/00) podkreślił, że informacja podpada pod pojęcie „tajemnicy”, kiedy przedsiębiorca ma wolę, by pozostała ona tajemnicą dla pewnych kół odbiorców, konkurentów i wola ta dla innych osób musi być rozpoznawalna. Bez takiej woli, choćby tylko dorozumianej, może ona być nieznana, ale nie będzie tajemnicą. Zdaniem Sądu Najwyższego podjęcie niezbędnych działań w celu zachowania poufności informacji ma prowadzić do sytuacji, w której chroniona informacja nie może dotrzeć do wiadomości osób trzecich w normalnym toku zdarzeń, bez żadnych specjalnych starań z ich strony. Zatem, jak zauważa się w literaturze przedmiotu, na przedsiębiorcy spoczywa dodatkowy ciężar podjęcia odpowiednich działań organizacyjnych i porządkowych w celu utrzymania danej wiadomości w tajemnicy.
Brak odpowiedniej klauzuli przedsiębiorcy zobowiązującej do zachowania tajemnicy, powoduje utratę uprawnień wynikających z art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Stan tajemnicy uzależniony jest od podjęcia przez przedsiębiorcę określonych działań zmierzających do zachowania poufności objętych nią danych. Działania te powinny zmierzać do osiągnięcia takiego stanu, w którym osoby trzecie chcąc zapoznać się z treścią informacji, muszą doprowadzić do wyeliminowania przyjętych przez przedsiębiorcę mechanizmów zabezpieczających przed niekontrolowanym wypływem danych. Wybór informacji, które mają zostać objęte poufnością, należy oczywiście do przedsiębiorcy, jednakże wybór ten co do stanu tajemnicy, nie może być oderwany od możliwości podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania w poufności wybranych informacji (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 września 2001 r., sygn. I CKN 1159/00).
Z uwagi na zakres działalności RIF, przepisy odnoszące się do tajemnicy przedsiębiorcy należy powiązać także z art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późń. zm.) którego postanowienia określają, że wszelkie dokumenty przedstawione przez wnioskodawców, oceniane w trakcie trwania konkursu lub danej tury konkursu, do czasu zawarcia umów o dofinansowanie lub zakończenia danej tury konkursu w przypadku konkursu otwartego, nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.
A contrario dokumenty te stanowią informację publiczną w rozumieniu powołanej ustawy po zawarciu wszystkich umów o dofinansowanie w ramach danej tury konkursu. Analiza przytoczonego przepisu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju prowadzi do wniosku, że terminem, do którego dokumenty przedstawione przez wnioskodawców, oceniane w trakcie trwania konkursu lub danej tury konkursu, nie mogą stanowić informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej jest data zawarcia ostatniej umowy o dofinansowanie w ramach danego konkursu lub danej tury konkursu z beneficjentami wyłonionymi w konkursie lub danej turze konkursu, z uwzględnieniem umów zawieranych w wyniku rozpatrzenia środków odwoławczych. Przez środki odwoławcze należy rozumieć środki określone w procedurach odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji programu (protest lub odwołanie), z wyłączeniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Udostępnienie przez RIF dokumentów złożonych przez wnioskodawców powinno odbywać się w szczególności z uwzględnieniem normy płynącej z art. 28 ust. 8 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ograniczeń prawa do informacji publicznej wynikającej z art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Zastrzeżenie przez przedsiębiorcę tajemnicy przedsiębiorcy będzie skutkowało odmową udostępnienia informacji publicznej w tym zakresie, a zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy, będzie przysługiwało prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.
Obowiązek podjęcia przez przedsiębiorców niezbędnych działań w celu zachowania w poufności informacji, uważanych za tajemnicę przedsiębiorcy wynika z powszechnie obowiązującej normy prawnej. Niemniej jednak, mając na uwadze przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, nakładające na RIF obowiązek udostępniania wszelkich dokumentów złożonych przez wnioskodawców, informujemy beneficjentów działań, o konieczności zastrzegania na składanych przez nich dokumentach istniejącej tajemnicy przedsiębiorstwa.
 

 


Przypominamy, że od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje nowy system wypłat zaliczek i refundacji dla beneficjentów Programów Operacyjnych wprowadzony nową ustawą o finansach publicznych (Dz. U. nr157, poz. 1240.), których źródłem są miedzy innymi środki europejskie. Płatności na rzecz beneficjentów w części środków europejskich będzie dokonywał Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wystawionych przez PARP zleceń płatności.
W związku z tym:
1) Beneficjenci będą otrzymywać płatności kolejnych transz dofinansowania w dwóch przelewach:
1.    płatność w części dotyczącej środków europejskich przekazywanej przez BGK na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez PARP;
2.    dotację celową w części dotyczącej współfinansowania krajowego przekazywanej przez PARP w przypadku beneficjentów programu PO IG i PO KL lub przez BGK
z odrębnego rachunku dla dotacji celowej na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez PARP w przypadku beneficjentów programu PO RPW.
2) w związku z opisanym systemem przekazywania dofinansowania wszelkie zwroty dotyczące środków otrzymanych w 2010 r. powinny być dokonywane przez Beneficjenta na rachunek,
z którego otrzymał środki tzn. dla środków europejskich na rachunek w BGK prowadzony dla tych środków, a dla dotacji celowej na rachunek PARP lub w przypadku programu PO RPW na rachunek w BGK prowadzony dla dotacji celowej.
3) środki, które beneficjenci otrzymają jako płatności w części dotyczącej środków europejskich, czyli w większości przypadków 85 % kwoty dofinansowania, nie podlegają zwrotowi z końcem roku budżetowego i będą mogły być wydatkowane w roku kolejnym, co powinno zwiększyć płynność finansową realizowanych projektów;
4) do środków przekazanych na współfinansowanie krajowe w formie dotacji celowej będą miały zastosowanie zasady rozliczania właściwe dla dotacji z budżetu państwa, co oznacza, że środki te będą podlegały zwrotowi do 31 grudnia, o ile nie zostaną zgłoszone do wykazu środków niewygasających;
5) nowa ustawa o finansach publicznych przewiduje, że w przypadku niezłożenia przez Beneficjentów wniosku o płatność na kwotę lub w terminie wynikającym z harmonogramu płatności, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, powinny zostać naliczone odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność; w celu zatem uniknięcia naliczania przedmiotowych odsetek beneficjenci powinni ustalić harmonogram płatności na realnym poziomie zgodnie z planowanymi działaniami w projekcie;
6) beneficjenci będący jednostkami sektora finansów publicznych zobowiązani są ująć każdy wydatek kwalifikowalny we wniosku o płatność przekazywanym do PARP w terminie do
3 miesięcy od dnia jego poniesienia.
Ponadto, w celu zapewnienia jednolitości postanowień zawartych z beneficjentami umów
o dofinansowanie projektu z przepisami nowej ustawy o finansach publicznych, umowy zostaną aneksowane.
Aneksy do umów o dofinansowanie projektów zawartych przez PARP będą sukcesywnie przekazywane wszystkim beneficjentom w I kwartale 2010 r.

 

POIG
PARP
Europe
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego