Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP)

logo SPO WKP
Sektorowy Program Operacyjny "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006" znany pod hasłem UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH - "PROGRAM KONKURENCYJNOŚĆ" - to jeden z kluczowych dokumentów przygotowanych przez Polskę, przewidzianych w Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 i określających ramy wsparcia dla Polski z funduszy strukturalnych po przystąpieniu do Unii Europejskiej.

SPO WKP, wykorzystując zasoby sfery naukowo-badawczej oraz korzyści związane ze stosowaniem nowoczesnych technologii, w tym technologii informacyjnych oraz technologii wspierających ochronę środowiska, określa cele, priorytety i działania dotyczące realizacji polityki w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).

UWAGA!!!
Do programu SPO WKP nie są już przyjmowane wnioski o dofinansowanie.SPO WKP 2.2.1

Informacje o programie (szczegółowe informacje zawarte są w Informacjach ogólnych o poddziałaniu 2.2.1. SPO WKP):.

Dla kogo? Dla przedsiębiorców podejmujących nowe inwestycje i tworzących nowe miejsca pracy.

Na co? Na projekty realizujące działania nowe, modernizacyjne oraz dostosowawcze.

Więcej informacji: http://www.parp.gov.pl/index/more/137SPO WKP 2.1

Informacje o programie Sektorowy Program Operacyjny "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw" DOTACJE NA DORADZTWO (szczegółowe informacje zawarte są w Informacjach ogólnych o poddziałaniu 2.1 SPO WKP):.

Dla kogo? Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tym, że w przypadku mikroprzedsiębiorców dofinansowanie może być udzielane, jeżeli działalność gospodarcza: jest wykonywana od co najmniej 3 lat; lub jest oparta o wykorzystanie zaawansowanych technologii o znaczącym potencjale rynkowym.

Na co? Wsparcie na zakup usług doradczych - szczegółowy zakres takich usług zawarty jest w Wytycznych dla wnioskodawców.

Więcej informacji: http://www.parp.gov.pl/index/more/130


SPO WKP 2.3

Informacje o programie Sektorowy Program Operacyjny "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw" DOTACJE NA INWESTYCJE (szczegółowe informacje zawarte są w Informacjach ogólnych o poddziałaniu 2.3 SPO WKP):.

Dla kogo? Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tym, że w przypadku mikroprzedsiębiorców dofinansowanie może być udzielane, jeżeli działalność gospodarcza: jest wykonywana od co najmniej 3 lat; lub jest oparta o wykorzystanie zaawansowanych technologii o znaczącym potencjale rynkowym.

Na co? Inwestycje w środki trwałe, związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa lub realizacją w istniejącym przedsiębiorstwie działań polegających na dokonywaniu zasadniczych zmian produktów lub procesu produkcyjnego, w szczególności poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację; oraz inwestycje w wartości niematerialne i prawne, związane z transferem technologii drogą nabycia praw patentowych, licencji, know-how, w tym nie opatentowanej wiedzy technicznej.

Więcej informacji: http://www.parp.gov.pl/index/more/93

POIG
PARP
Europe
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego