Statut spółki

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ
ZACHODNIOPOMORSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 Spółka działa pod firmą: Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna. Spółka używa skrótu ZARR S.A. oraz odpowiedników nazwy w językach obcych.

 

§ 2

 Siedzibą Spółki jest miasto Szczecin.

 

§ 3

Spółka działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych.

 

§ 4

 Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

 

§ 5

 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

 

§ 6

 Założycielami Spółki są: Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Szczecińskiego, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa.

 

Rozdział II

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

 

§ 7

 1.     Celem Spółki jest stwarzanie warunków do trwałego i zrównoważonego rozwoju województwa zachodniopomorskiego, zwanego dalej Regionem, w tym wspieranie gospodarki, sfery socjalnej, infrastruktury technicznej, integracji społecznej, kultury lokalnej.
 2.     Spółka prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.

 

§ 8

 1.   Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie na rachunek własny lub osób trzecich, samodzielnie, na zlecenie lub we współpracy z innymi podmiotami wszelkiej działalności w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego Regionu, w tym:

   1) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

   2) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych).

   3) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza.

   4) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej.

   5) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

   6) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne.

   7) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

   8) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

   9) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalnościgospodarczej, gdzie  indziej niesklasyfikowana.

   10) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej  niesklasyfikowana.

   11) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów.

   12) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

   13) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.

   14) 66.19.Z. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.

   15) 66.30.Z. Działalność związana z zarządzaniem funduszami.
 2.     Przedmiot działalności jest realizowany poprzez:

  a) uczestniczenie w tworzeniu i realizowaniu lokalnych i regionalnych programów rozwoju społeczno - gospodarczego,

  b) świadczenie usług eksperckich dla organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów gospodarczych,

  c) promocję możliwości i potrzeb potencjału gospodarczego, kulturalnego i intelektualnego Regionu w kraju i za granicą, w tym:
  - opracowanie i wydawanie informatorów, organizowanie kampanii reklamowych oraz imprez informujących o walorach gospodarczych i turystycznych Regionu,
  - prowadzenie banku informacji o lokalnych zasobach produkcyjnych i usługowych i inspirowanie związków pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
  - prowadzenie banku danych menedżerskich i kadrowych,

  d) działalność innowacyjno - wdrożeniową,

  e) wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w procesach integracji w ramach Unii Europejskiej,

  f)  realizację zadań wynikających z polityki rządu wobec mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,

  g) działalność informacyjną,

  h) działalność doradczą w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

  i)  inicjowanie, koordynowanie udzielania wsparcia kapitałowego i organizatorskiego dla podmiotów gospodarczych,

  j)  działalność szkoleniową i edukacyjną,

  k) organizowanie przedsięwzięć informacyjnych, promocyjnych, targowych i wystawienniczych w kraju i zagranicą,

  l)  pomoc we wdrażaniu programów restrukturyzacji,

  ł)   doradztwo techniczne.

 3.     Spółka może prowadzić działalność gospodarczą we własnych zakładach lub spółkach, także z udziałem innych osób prawnych i fizycznych.
 4.     Spółka może otwierać i prowadzić w kraju i za granicą swoje oddziały, zakłady i filie a także tworzyć i przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych i społecznych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych.

§ 9

 1.     Działalność, na prowadzenie której wymagane są zezwolenia, licencje, koncesje będzie prowadzona po ich uzyskaniu.
 2.     Działalność wymieniona w § 8 ust.1 i 2 może być prowadzona jako działalność niedochodowa.
 3.     Zysk z kolejnych lat obrotowych do roku 2020 włącznie Spółka przeznacza na cele statutowe.
 4.     Zabrania się:

 a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Spółki jej akcjonariuszom, członkom organów Spółki lub jej pracownikom oraz osobom pozostającym z pracownikami w związku małżeńskim, pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związanymi  z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych w dalszym ciągu osobami bliskimi,

b) przekazywania majątku Spółki na rzecz akcjonariuszy, członków organów Spółki lub pracowników oraz ich osób bliskich,

c) wykorzystywania majątku Spółki na rzecz akcjonariuszy, członków organów Spółki lub pracowników oraz ich osób bliskich,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą akcjonariusze, członkowie organów Spółki lub pracownicy oraz osoby im bliskie.

 

Rozdział III

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

 

§ 10

 Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 6.977.460 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) złotych i dzieli się na 166.130 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści) akcji o nominalnej wartości 42,00 (czterdzieści dwa) złote każda.

 

§ 11

 1.     Kapitał zakładowy pokrywają w całości akcjonariusze w drodze objęcia akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
 2.     Akcje obejmowane są w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne.

 

§ 12

 1.     Podwyższenie kapitału może nastąpić w drodze nowej emisji akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji, na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.
 2.     Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub przez umorzenie części akcji na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.

 

  

Rozdział IV

AKCJE I AKCJONARIUSZE

 

§ 13

 1.      Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.
 2.     Akcje obejmowane przez Założycieli są akcjami imiennymi emisji „A”.
 3.     Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na pisemne żądanie akcjonariusza. Akcja na okaziciela wydana w miejsce akcji imiennej staje się akcją zwykłą.
 4.     Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

 

§ 14

 1.     Walne Zgromadzenie może na wniosek Zarządu uchwalić podwyższenie kapitału przez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
 2.     Akcje nowej emisji mogą być sprzedawane powyżej ich wartości nominalnej, przy czym cenę sprzedaży ustala Zarząd Spółki.
 3.     Dotychczasowi akcjonariusze korzystają z prawa pierwszeństwa poboru akcji nowych emisji.

 

§ 15

 1.     Akcje mogą być umarzane za zgodą ich właścicieli (umorzenie dobrowolne) z czystego zysku rocznego lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
 2.     Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która określi podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienia umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
 3.    Kolejność i numery akcji do umorzenia ustala Zarząd.

 

§ 16

 1.      Przeniesienie własności akcji imiennej wymaga zgody Zarządu udzielonej na piśmie w terminie 2 miesięcy od daty powiadomienia przez akcjonariusza o zamiarze zbycia akcji, winno być ono poprzedzone pozytywną opinią Rady Nadzorczej.
 2.     W przypadku nie udzielenia zgody, Zarząd zobowiązany jest w terminie 30 dni wskazać innego nabywcę akcji. Cena akcji zostanie ustalona przez biegłego z uwzględnieniem wartości nominalnej akcji i przypadającej na nią zmiany wartości majątku Spółki. Wskazany przez Zarząd nabywca uiści zbywcy cenę za akcję nie później niż w terminie 30 dni od dnia wskazania przez Zarząd nabywcy.
 3.     Akcjonariusz zamierzający rozporządzić akcjami imiennymi winien jest zaoferować je w pierwszej kolejności dotychczasowym akcjonariuszom lub osobom prawnym prowadzącym działalność na rzecz rozwoju regionalnego.

 

§ 17

 Przyznanie głosu zastawnikowi lub użytkownikowi wymaga pisemnej zgody Zarządu, wydanej na wniosek zastawnika bądź użytkownika w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

   

§ 171

 1.     W przypadku zniszczenia lub utraty dokumentów akcji lub innych dokumentów wydawanych przez spółkę na żądanie uprawnionego bądź na wniosek każdego kto ma interes prawny, dokument taki podlega umorzeniu.
 2.     Uchwałę o umorzeniu dokumentu wymienionego w ust. 1 podejmuje Zarząd. Wydanie nowego dokumentu następuje w terminie 14 dni po umorzeniu, a w przypadkach niecierpiących zwłoki w ciągu 7 dni od dnia umorzenia.
 3.     Podjęcie uchwały o umorzeniu poprzedza ogłoszenie o zniszczeniu lub utracie dokumentów zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w trybie art. 5 § 3 Kodeks Spółek Handlowych, w dzienniku ogólnopolskim lub regionalnym oraz na stronie internetowej Spółki. Ogłoszenie zamieszcza się w przypadku akcji imiennych na 8 tygodni, natomiast w przypadku akcji na okaziciela na 12 tygodni.
 4.    W okresie przewidzianym w ust. 3 mogą być zgłaszane sprzeciwy lub może nastąpić przedłożenie zagubionego dokumentu przez osoby trzecie.
 5.     Wydanie nowego dokumentu przez spółkę następuje po upływie okresu wskazanego w ust. 3.
 6.    Z wnioskiem o umorzenie dokumentu może wystąpić każdy kto ma interes prawny, w tym użytkownik lub zastawnik praw udziałowych.
 7.    W przypadku akcji na okaziciela przed ogłoszeniem, o którym mowa w ust. 3 Spółka przeprowadzi postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie w czyim posiadaniu ostatnio znajdował się dokument. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w formie pisemnej, korespondencja do osób – potencjalnych posiadaczy dokumentu, wysyłana jest listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Rozdział V

WŁADZE SPÓŁKI

 

§ 18

 

Władzami Spółki są:

 1.     Walne Zgromadzenie
 2.     Rada Nadzorcza
 3.     Zarząd

 

WALNE ZGROMADZENIE

 

§ 19

 1.     Walne Zgromadzenie jest  najwyższym organem Spółki.
 2.     Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne i odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd.
 3.     Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.
 4.     Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
 5.     Zasady i tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia określają przepisy kodeksu spółek handlowych.
 6.     Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanym co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, przy użyciu podpisu elektronicznego, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
 7.     Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Pełnomocnictwo nie może być udzielone członkom Zarządu lub pracownikom Spółki.

 

§ 20

 1.     Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
 2.     Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.

§ 21

Oprócz spraw zastrzeżonych z mocy przepisów kodeksu spółek handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają także sprawy:

a)    Powołania i odwołania Rady Nadzorczej w przypadku, gdy uprawnienie powołania i odwołania nie przysługuje akcjonariuszowi oraz ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

b)    ustalenie udziałów w zyskach Spółki dla członków organów Spółki,

c)    podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,

d)    umorzenia akcji i warunków ich umorzenia,

e)    tworzenia i likwidacji kapitałów rezerwowych i funduszy specjalnych chyba, że tworzenie ich wynika z przepisów powszechnie obowiązujących,

f)     ustanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności oraz pokrywania kosztów związanych z pełnieniem funkcji przez członków Rady,

g)    ustanowienie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, określającego jego organizacje i sposób wykonywania czynności,

h)    powołania likwidatorów innych niż członkowie Zarządu,

i)     ustalanie wynagrodzenia Prezesa i Członków Zarządu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202), w czasie obowiązywania tej ustawy.

 

RADA NADZORCZA

 

§ 22

 1.     Rada Nadzorcza jest organem nadzorczym i kontrolnym.
 2.     Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję.
 3.     Każdemu akcjonariuszowi dysponującemu co najmniej 30% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przysługuje prawo powołania i odwołania w każdym czasie po jednym członku Rady Nadzorczej na każde 30% posiadanych głosów. W razie niewyłonienia w tym trybie pełnego składu Rady Nadzorczej, wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na zasadach ogólnych.
 4.     Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.
 5.     Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
 6.     Do złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.

 

§ 23

 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

 

§ 24

 1.     Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.
 2.     Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

§ 25

 Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległości.

 

§ 26

 Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

 

§ 27

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach w zakresie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych, a ponadto do zadań Rady Nadzorczej należy:

a)    ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

b)    ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,

c)    składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen,

d)    powoływanie i odwołanie członków Zarządu Spółki,

e)    zawieszanie z ważnych powodów, na czas nie dłuższy niż 3 miesiące, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,

f)     delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego, nie dłuższego niż 3 miesiące, wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,

g)    podejmowanie odpowiednich działań w celu dokonania zmiany w składzie Zarządu,w przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu,

h)    podejmowanie uchwał w sprawie wyrażania zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub odpowiedniego udziału w nich,

i)      zatwierdzanie rocznych planów działania Spółki,

j)     wyrażanie zgody na udział w innych spółkach, fundacjach, wspólnych przedsięwzięciach wymagających wniesienia kapitału w wysokości przekraczającej 10 % kapitału zakładowego Spółki,

k)    wyrażenie opinii w sprawie zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych,

l)     skreślony,

ł)    wykonywanie spraw ze stosunku pracy Prezesa i Członków Zarządu z wyłączeniem ustalania wynagrodzenia osób określonych w ustawie z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202),

m)  reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu i w razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego małżonka, krewnychi powinowatych do drugiego stopnia,

n)    zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, określającego jego organizację i sposób wykonywania czynności,

o)    powołanie biegłych rewidentów do badania rocznych sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości,

p)    opiniowanie wszelkich spraw przedstawionych przez Zarząd Spółki do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie.

 

§ 28

 1.     Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 2.     Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 nie może być wyższe niż określone przepisami ustawy z dnia 09 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202).

 

ZARZĄD

 

§ 29

 Zarząd jest organem wykonawczym, powołanym do prowadzenia spraw Spółki.

 

§ 30

 1.     Zarząd Spółki jest jedno-, dwu- lub trzyosobowy.
 2.     Przewodniczący Zarządu używa tytułu Prezesa Zarządu, pozostali członkowie – Wiceprezesów Zarządu.
 3.     Członkowie Zarządu powoływani są na trzyletnie kadencje.

 

§ 31

 1.     Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
 2.     Do zakresu działania należą wszystkie czynności niezastrzeżone dla Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, związane z prowadzeniem Spółki.
 3.     Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

 

§ 32

 1.      W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz reprezentowania Spółki przed sądem i poza sądem upoważniony jest jednoosobowe Prezes Zarządu.
 2.      Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz reprezentowania Spółki przed sądem i poza sądem upoważnieni są łącznie dwaj Członkowie Zarządu bądź Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

 

§ 33

 Zarząd może ustalić Prokurę oddzielną lub łączną.

 

§ 34

 1.     Zarząd wykonuje swoje funkcje na podstawie regulaminu działania Zarządu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.
 2.     Podział kompetencji pomiędzy członkami Zarządu wymaga uchwały Zarządu.

 

§ 35

 Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.

 

Rozdział VI

ZASADY GŁOSOWANIA

 

§ 36

 1.     Głosowanie we władzach Spółki jest jawne.
 2.     Tajne głosowanie zarządza się jednak przy wyborach władz Spółki lub uzupełniających ich skład  oraz nad odwołaniem członków władz Spółki, jak też we wszystkich sprawach osobistych i personalnych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie chociażby jednej z osób uprawnionych do głosowania.

 

Rozdział VII

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE SPÓŁKI

 

§ 37

 1.     Rachunkowość Spółki oraz termin sporządzania, badania i składania do ogłoszenia sprawozdań finansowych regulują przepisy ustawy o rachunkowości.
 2.     Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

 

§ 38

 1.     Spółka tworzyć będzie z zysku do podziału:

a)    kapitał zapasowy,

b)    kapitały rezerwowe,

c)    fundusz na dywidendę dla akcjonariuszy, o ile Walne Zgromadzenie tak postanowi,

d)    inne fundusze stosownie do obowiązujących przepisów lub uchwał Walnego Zgromadzenia.

 1.     Terminy wypłat dywidendy ustala i ogłasza Zarząd Spółki.

 

§ 39

 Przybliżona wielkość kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z jej utworzeniem ustalona na dzień zawiązania spółki wynosi 1 450 zł.

 

 

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 40

 Rozwiązanie i likwidacja Spółki może nastąpić z przyczyn i na zasadach określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych.

 

§ 41

 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych.

 
Pobierz Statut Spółki ZARR S.A.