Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (dalej ZARR S.A.) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (dalej Ustawa).

Deklaracja dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.zarr.com.pl (dalej Strona) i została zaktualizowana w dniu 14.11.2022 roku.

 

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI STRONY

Data publikacji strony internetowej: 18.02.2019. Data ostatniej dużej aktualizacji: 27.05.2022.

 

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA ORAZ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

Strona internetowa zawiera funkcjonalność związaną z dostępnością cyfrową w zakresie:

 • korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych,
 • zmiany wielkości tekstu,
 • możliwości włączenia wysokiego kontrastu (czarne tło, żółte litery).

 

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne:

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 1. Brak wymaganej roli podrzędnej. Obiekt carousel nie zapewnia nazwy dla elementów sterujących interfejsem użytkownika [1.3.1 – Informacje i relacje]
 2. Brak wymaganego współczynnika kontrastu w kilku obiektach [1.4.3 – Kontrast (minimalny)]
 3. Brak etykiet opisujących cel łącza przy ikonach mediów społecznościowych [2.4.4 – Cel łącza (w kontekście)]
 4. Brak możliwości zidentyfikowania celu łącza z jego treści, cele łącza są niejednoznaczne [2.4.9 – Cel łącza (z samego łącza)]
 5. Brak nazw oraz ról opisujących cel łącza przy ikonach mediów społecznościowych [4.1.2 – Nazwa, rola, wartość]

Wyłączenia:

Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów, załączników, multimediów, treści archiwalnych, które zostały opublikowane przed 23.09.2018 r., zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

ZARR S.A. nie posiada własnej aplikacji mobilnej.

 

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w rozumieniu art. 3 pkt. 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 23.08.2023 r.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z panią Pauliną Skibą – Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. św. Ducha 2, 70-205 Szczecin, zarzad@zarr.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 432 93 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

We wniosku proszę podać:

 • imię i nazwisko,
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Pana/Pani najwygodniejszy.

ZARR S.A. postara się zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, ZARR S.A. niezwłocznie poinformuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, może być zaproponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy ZARR S.A. odmówi realizacji żądania lub nie dotrzyma powyższych terminów można zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

Siedziba:

Siedziba Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. mieści się przy ul. św. Ducha 2, 70-205 Szczecin i częściowo jest dostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Budynek dysponuje następującymi rozwiązaniami w zakresie niwelowania barier:

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia – frontowe od strony ulicy Świętego Ducha oraz tylne od strony parkingu (dla pracowników). Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do frontowego wejścia (drzwi automatyczne) znajduje się podjazd z poręczami dla wózków, natomiast wejście tylne dostępne jest tylko dla osób pełnosprawnych.
 2. Na parterze budynku znajduje się stolik i kanapa umożliwiające obsługę osób z niepełnosprawnościami.
 3. W okolicach budynku (ok. 50 m) na parkingu publicznym znajduje się 6 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
 4. W całym budynku znajdują się szerokie korytarze bez elementów utrudniających poruszanie się – koszy na śmieci, szafek itp.
 5. Ciągi ewakuacyjne wyraźnie oznaczono za pomocą standaryzowanych plakietek. Na klatce schodowej wewnątrz budynku są barierki zapewniające podstawowy poziom bezpieczeństwa.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. Oświetlenie korytarzy i pomieszczeń biurowych nie powoduje olśnienia oraz zbyt kontrastowych cieni.
 8. Pętla indukcyjna dla osób głuchoniemych lub słabosłyszących.
 9. Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą wcześniej umówić się z doradcą telefonicznie.

W siedzibie brak toalet dla niepełnosprawnych.

 

Wydział Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju:

Biuro wydziału Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju mieści się na III piętrze budynku przy ul. Stoisława 2, 70-223 Szczecin i nie jest dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Punkt Wsparcia Przedsiębiorców ZFR:

Lokal Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. mieści się przy ul. Partyzantów 3 lok. 3, 70-222 Szczecin i jest dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Lokal dysponuje następującymi rozwiązaniami w zakresie niwelowania barier:

 1. Lokal mieści się na parterze, wejście do lokalu odbywa się przez frontowe i bezpośrednie wejście od strony ulicy Partyzantów. Drzwi są na tyle szerokie, by osoba na wózku mogła swobodnie przejść.
 2. W okolicach lokalu na parkingu publicznym znajdują się 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. W lokalu znajdują się szerokie ciągi bez elementów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.
 4. Wyjście ewakuacyjne wyraźnie oznaczono za pomocą standaryzowanych plakietek.
 5. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Oświetlenie w lokalu nie powoduje olśnienia oraz zbyt kontrastowych cieni.
 7. W lokalu znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.
 8. Pętla indukcyjna dla osób głuchoniemych lub słabosłyszących.
 9. Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą wcześniej umówić się z doradcą telefonicznie.

Deklaracja dostępności aktualizacja_23082023