Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczecinie realizuje projekt w ramach umowy o dofinansowanie nr RPZP.06.01.00-32-K003/16-00 pod tytułem „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy.

Celem projektu jest wzrost poziomu kompetencji i kwalifikacji pracowników zachodniopomorskich przedsiębiorstw sektora mikro, małych i średnich (MMŚP) do dnia 31.05.2020 r. Udział w projekcie zwiększy konkurencyjność zachodniopomorskich przedsiębiorców, którzy dzięki zdobytej wiedzy będą mogli w lepszym stopniu wykorzystać swoje zaplecze techniczne i kadrowe.

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) w województwie zachodniopomorskim oraz ich pracowników, którzy są zatrudnieni na terenie ww. województwa, w szczególności pracowników: w wieku 50 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach, niepełnosprawnych oraz przedsiębiorstw wysokiego wzrostu.

W ramach projektu przewidziano 7 878 osób pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek), które zostaną objęte wsparciem w programie oraz 839 MMŚP objętych usługami rozwojowymi w programie. Rezultaty projektu zakładają, że 504 MMŚP zrealizuje swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie a 6303 osoby uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczaniu programu.

Termin realizacji projektu: 01.06.2017 r. – 31.05.2020 r.
Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych: 26 894 832,80 zł
Łączna wartość dofinansowania ze środków europejskich: 22 860 607,88 zł

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji od 50% do 80% kosztów usługi rozwojowej, maksymalnie do 400 000,00 zł (w zależności od statusu przedsiębiorcy). Refundacji mogą podlegać usługi rozwojowe widniejące w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) na https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl z opcją „możliwość dofinansowania”:

1) usługi szkoleniowe,
2) usługi rozwojowe o charakterze zawodowym, w tym m.in.: kwalifikacyjny kurs
zawodowy, kurs umiejętności zawodowych oraz inne, które umożliwiają uzyskiwanie i
uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
3) inne usługi rozwojowe, w tym:
– usługi doradcze, w tym: doradztwo, superwizja, facylitacja,
– coaching,
– mentoring,
– studia podyplomowe,
– projekt zmiany,
– egzamin,
4) usługi e-learningowe.

ZARR S.A. zapewnia bezpłatną pomoc Doradców Przedsiębiorcy niezbędnych dokumentów i omówieniu zasad dofinansowania.

Biuro Projektu:
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. św. Ducha 2 (parter, pok. 13)
70-205 Szczecin
tel. 91 813 64 50 lub 91 432 93 08 lub 91 43 93 07 lub 91 432 93 18 lub 91 432 93 36 lub
91 432 93 12;
fax 91/4882626 e-mail: uslugirozwojowe@zarr.com.pl

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia wraz z datą rozpoczęcia naboru formularzy zgłoszeniowych do projektu, zostanie przedstawiony niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, wzoru Umowy o przyznaniu wsparcia, Formularza zgłoszeniowego oraz pozostałych dokumentów projektowych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data opublikowania: 10:44, 31 lipca, 2017

Kategorie:

Ostatnie aktualności