MORIS

MORIS

 

 

Projekt „Regionalny system monitoringu zasobów i procesów innowacyjnych” – MORIS realizowany był w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, z Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. Trwał od sierpnia 2006 roku do  czerwca 2008 roku. Realizatorem był Wydział Projektów i Studiów ZARR SA przy współudziale ekspertów regionalnych, krajowych i międzynarodowych.

Głównym celem projektu MORIS było stworzenie i wdrożenie systemu pozyskiwania i analizy informacji o zasobach i procesach innowacyjnych w regionie zachodniopomorskim, które będą upublicznione i dostarczane władzom regionalnym i lokalnym, uczelniom wyższym, instytucjom wsparcia innowacji, przedsiębiorcom i ich organizacjom w celu prowadzenia skutecznej polityki wsparcia innowacji.

Cel został osiągnięty poprzez serię warsztatów dla Beneficjentów Ostatecznych, na których zidentyfikowane zostały potrzeby i oczekiwania wobec systemu, poprzez ekspertyzy i spotkania Komitetu Programowego w celu doboru odpowiednich wskaźników, poprzez budowę narzędzia zbierającego dane od przedsiębiorców i naukowców za pośrednictwem Internetu, przeprowadzenie badania pilotażowego i ustalenie wartości wskaźników, stworzenie i upublicznienie 1 raportu z badań wraz z rekomendacjami dla przyszłych działań, działania promocyjne (konferencje, ulotki, artykuły w prasie, strona internetowa) umożliwiające przeprowadzanie kolejnych badań po zakończeniu projektu.

Projekt miał charakter kompleksowy i wielowymiarowy.  W tym celu projekt został podzielony na 8 głównych etapów. Jednym z nich był dobór odpowiednich wskaźników pozwalających na zobrazowanie procesów innowacyjnych i stanu zasobów w regionie. Ich odpowiedni dobór został wsparty analizami ekspertów, a także wymianą doświadczeń z koordynatorami inicjatyw monitoringowych w innych regionach. Wśród wskaźników znalazło się co najmniej 5 zgodnych z katalogiem wskaźników Komisji Europejskiej (co umożliwia porównywanie wyników z innymi regionami) oraz co najmniej 4 umożliwiające zobrazowanie zjawisk zachodzących na poziomie powiatów.

Jednym z rezultatów projektu jest zbiór 20 kart wskaźników wydany i rozpowszechniony wśród Beneficjentów Ostatecznych wraz z pełnym opisem działania systemu. Korzystanie z tego samego katalogu wskaźników zapewnia porównywalność sytuacji w regionie w zakresie innowacyjności z sytuacją innych regionów i Europy, a wyliczenie co najmniej 4 wskaźników na poziomie powiatów umożliwia ustalenie przestrzennej zmienności niektórych zjawisk w regionie.

 

 

Data opublikowania: 08:33, maj 20, 2009

Kategorie:

Ostatnie aktualności