RPO WZ 2014-2020

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczecinie realizuje projekt w ramach umowy o dofinansowanie nr RPZP.06.01.00-32-K003/16-00 pod tytułem „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy.

Celem projektu jest wzrost poziomu kompetencji i kwalifikacji pracowników zachodniopomorskich przedsiębiorstw sektora mikro, małych i średnich (MMŚP) do dnia 31.05.2020 r. Udział w projekcie zwiększy konkurencyjność zachodniopomorskich przedsiębiorców, którzy dzięki zdobytej wiedzy będą mogli w lepszym stopniu wykorzystać swoje zaplecze techniczne i kadrowe.

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) w województwie zachodniopomorskim oraz ich pracowników, którzy są zatrudnieni na terenie ww. województwa, w szczególności pracowników: w wieku 50 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach, niepełnosprawnych oraz przedsiębiorstw wysokiego wzrostu.

W ramach projektu przewidziano 7 878 osób pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek), które zostaną objęte wsparciem w programie oraz 839 MMŚP objętych usługami rozwojowymi w programie. Rezultaty projektu zakładają, że 504 MMŚP zrealizuje swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie a 6303 osoby uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczaniu programu.

Termin realizacji projektu: 01.06.2017 r. – 31.05.2020 r.
Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych: 26 894 832,80 zł
Łączna wartość dofinansowania ze środków europejskich: 22 860 607,88 zł

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji od 50% do 80% kosztów usługi rozwojowej, maksymalnie do 400 000,00 zł (w zależności od statusu przedsiębiorcy). Refundacji mogą podlegać usługi rozwojowe widniejące w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) na https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl z opcją „możliwość dofinansowania”:

1) usługi szkoleniowe,
2) usługi rozwojowe o charakterze zawodowym, w tym m.in.: kwalifikacyjny kurs
zawodowy, kurs umiejętności zawodowych oraz inne, które umożliwiają uzyskiwanie i
uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
3) inne usługi rozwojowe, w tym:
– usługi doradcze, w tym: doradztwo, superwizja, facylitacja,
– coaching,
– mentoring,
– studia podyplomowe,
– projekt zmiany,
– egzamin,
4) usługi e-learningowe.

ZARR S.A. zapewnia bezpłatną pomoc Doradców Przedsiębiorcy niezbędnych dokumentów i omówieniu zasad dofinansowania.

Biuro Projektu:
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. św. Ducha 2 (parter, pok. 13)
70-205 Szczecin
tel. 91 813 64 50 lub 91 432 93 08 lub 91 43 93 07 lub 91 432 93 18 lub 91 432 93 36 lub
91 432 93 12;
fax 91/4882626 e-mail: uslugirozwojowe@zarr.com.pl

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia wraz z datą rozpoczęcia naboru formularzy zgłoszeniowych do projektu, zostanie przedstawiony niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, wzoru Umowy o przyznaniu wsparcia, Formularza zgłoszeniowego oraz pozostałych dokumentów projektowych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


 

Projekt „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP” realizowany w ramach Osi priorytetowej VI Rynek pracy Działanie 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego RPO WZ 2014-2020 nr  RPZP.06.01.00-32-K003/16-00 dokumenty do pobrania

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa,

2.    Formularz zgłoszeniowy,

1.2.1Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MMŚP,

1.2.2Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis,

1.2.3Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

1.2.4Formularz uczestnika usługi rozwojowej,

3.    Wzór umowy o przyznaniu wsparcia,

1.3.1Wzór wykaz uczestników korzystających z usługi rozwojowej,

1.3.2Wzór rozliczenia wsparcia.

Dokumenty do pobrania dostepnę tu:

http://www.zarr.com.pl/aktualnosci/projekt-dofinansowanie-uslug-rozwojowych-dla-zachodniopomorskich-mmsp

 


 


 

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu udzielania wsparcia na usługi rozwojowe w ramach projektu „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP” Działanie 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, nr projektu RPZP.06.01.00-32-K003/16-00

 

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  z dniem  1 sierpnia 2017 r. udziela wsparcia na usługi rozwojowe, w tym na:

  • szkolenia i kursy zawodowe,
  • doradztwo,
  • studia podyplomowe,
  • i inne usługi rozwojowe wybrane z Bazy Usług Rozwojowych uslugirozwojowe.parp.gov.pl

w siedzibie Spółki ul. św. Ducha 2, 70-205 Szczecin.

Biuro Projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00

e-mail uslugirozwojowe@zarr.com.pl

numery telefonów do Doradców Przedsiębiorcy

91 432 93 07                                     91 432 93 18

91 432 93 08                                     91 432 93 36

91 432 93 12                                     91 813 64 50

 

Wsparcie udzielane jest w trybie ciągłym (nabór otwarty) do wyczerpania alokacji środków.

Data opublikowania: 10:33, lipiec 31, 2017

Kategorie:

Ostatnie aktualności