ZPORR

logo ZPORR logo_eu

Informacje podstawowe

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z siedmiu programów operacyjnych, które służą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006.

Program ten rozwija cele NPR określając priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa, które będą uruchamiane z udziałem funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Celem strategicznym ZPORR jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.

Program zarządzany jest na poziomie krajowym, ale jego wdrażanie odbywa się w znacznym stopniu na szczeblu regionalnym.

ZARR S.A. uczestniczy we wdrażaniu Działania 2.5, Działania 2.6 oraz Działania 3.4

Priorytet II. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

Priorytet III. Rozwój lokalny

Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa

 


Informacja do Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Szczecinie przekazuje wytyczne Instytucji Zarządzającej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) z dnia 1 sierpnia 2012 roku w sprawie przedłużenia okresu przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu do dnia 25 czerwca 2015 roku.

Uprzejmie informuję, iż 25 czerwca 2012 roku wpłynęło saldo końcowe w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – EFRR.

Zgodnie z art. 38 ust. 6 rozporządzenia Rady nr 1260/1999/WE, w terminie trzech lat, o ile nie zostanie to inaczej przedstawione w dwustronnych porozumieniach administracyjnych, od wypłacenia przez Komisję Europejską salda końcowego dla danej pomocy, odpowiedzialne władze powinny zachować dla Komisji wszystkie dokumenty poświadczające (albo oryginały albo wersje poświadczone dla zachowania ich zgodności z oryginałami na powszechnie akceptowanych nośnikach danych), dotyczące wydatków i kontroli związanych z daną pomocą.

Jednocześnie, zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie w ramach Priorytetu3 ZPORR „Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu do dnia 31 grudnia 2013 roku (…)”. Termin ten może zostać przedłużony przez Instytucję Pośrednicząca / Instytucję Wdrażającą pisemnie przed upływem tego terminu.

W związku z powyższym Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna, pełniąca rolę Instytucji Wdrażającej dla Działań:

– 2.5 „Promocja Przedsiębiorczości”,

– 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”,

– 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”,

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 informuje, iż termin, w którym upływa wynikający z umowy okres przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu został przedłużony do dnia 25 czerwca 2015 r.

Data opublikowania: 23:19, 5 kwietnia, 2009

Kategorie:

Ostatnie aktualności