Już 15 marca br. rusza nabór otwarty wniosków o udzielenie grantu w ramach realizowanego przez ZARR S.A. projektu „Dofinansowanie usług doradczych wspierających innowacje w MŚP”

 

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór otwarty wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu

Dofinansowanie usług doradczych wspierających innowacje w MŚP”

 

I. Typ (przedmiot) grantu

Wsparcie finansowe (częściowa refundacja) zakupu specjalistycznych usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu w zakresie wsparcia procesów innowacji w przedsiębiorstwie Grantobiorcy.

II. Kto może ubiegać się o grant?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o grant są zarejestrowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, prowadzące działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego i posiadające siedzibę, filię lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa zachodniopomorskiego. Podmiot nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o grant.

 III. Na co można otrzymać grant?

Na zakup specjalistycznych usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu w zakresie wsparcia procesów innowacji w przedsiębiorstwie Grantobiorcy, w szczególności w zakresie:

 • transferu technologii,
 • tworzenia i realizacji strategii ochrony własności intelektualnej w MŚP,
 • kojarzenia partnerów gospodarczych i jednostek naukowych do współpracy w zakresie B+R, w tym wsparcie w tworzeniu konsorcjów naukowo–przemysłowych (w zakresie umów/porozumień o współpracy, schematów współpracy, zabezpieczania praw majątkowych),
 • wprowadzania nowych modeli biznesowych, nowych produktów i usług (w tym m. in. analizy rynkowe, badania marketingowe, analizy FTO),jakości (projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania, certyfikacja zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno–pomiarowej lub kwalifikacji personelu w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług),
 • korzystania z finansowania zewnętrznego, w szczególności dla projektów związanych
  z transferem i komercjalizacją technologii (m.in. przygotowanie biznes planów i teaserów inwestycyjnych, doradztwo prawne i biznesowe w negocjacjach z finansującymi),
 • wdrażania ekoinnowacji i efektywności zasobów,
 • wspomagania innowacji w sektorze usług i projektowania,
 • opracowania strategii ekspansji na rynki zagraniczne – wyłącznie dla przedsiębiorstw działających w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu.

 Rezultatem bezpośrednim projektu będzie liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe w wyniku realizacji specjalistycznej usługi doradczej.

 IV. Wysokość wsparcia

 1. Ogólna pula środków przeznaczona na granty: 9 723 125,00 zł.
 2. Maksymalna kwota dofinansowania: 50 000,00 zł dla jednego Grantobiorcy.
 3. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR: 50% kosztów kwalifikowalnych   specjalistycznej usługi doradczej.
 4. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych specjalistycznej usługi doradczej: 5 000,00 zł.

  V. Terminy naboru wniosków

Nabór do Projektu ma charakter ciągły i trwa od 15 marca 2018 r. do 30 września 2019 r. lub do czasu osiągnięcia zaplanowanej docelowej liczby Grantobiorców, tj. 236 MŚP, lub do momentu wyczerpania wysokości środków przeznaczonych na granty. Informacja o zamknięciu naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej www.zarr.com.pl.

Grantodawca dopuszcza możliwość zawieszenia naboru Dokumentów Zgłoszeniowych w przypadku, gdy wartość dofinansowania usług doradczych wynikająca z Dokumentów Zgłoszeniowych przekroczy 100 % alokacji środków pozostałych do rozdysponowania na granty. O zawieszeniu naboru Grantodawca poinformuje na stronie internetowej www.zarr.com.pl.

Grantodawca dopuszcza przerwy w przyjmowaniu Dokumentów Zgłoszeniowych. Łączny okres przerwy wyniesie nie więcej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. O wystąpieniu przerwy Grantodawca poinformuje na stronie www.zarr.com.pl wraz z podaniem przyczyny wystąpienia przerwy.

 VI. Procedura naboru wniosków

Dokumenty Zgłoszeniowe są do pobraniana stronie internetowej:

http://www.zarr.com.pl/granty-na-doradztwo

 

Miejsce składania Dokumentów Zgłoszeniowych:

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. św. Ducha 2, 70-205 Szczecin (sekretariat pok. 110, I piętro)

 

Sposób składania Dokumentów Zgłoszeniowych:

dokumenty składane są do ZARR S.A. w formie pisemnej na formularzach udostępnionych przez ZARR S.A. na stronie internetowej http://www.zarr.com.pl/granty-na-doradztwo

 Jeden Grantobiorca może złożyć tylko jeden wniosek o udzielenie grantu.

 

 VII. Kryteria wyboru Grantobiorców i wniosków o udzielenie grantu

oraz zasady udziału w projekcie zostały określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie „Dofinansowanie usług doradczych wspierających innowacje w MŚP” dostępnym na http://www.zarr.com.pl/granty-na-doradztwo

 Okres, w jakim Grantobiorca może rozpocząć realizację usługi doradztwa:od dnia następującego po dniu skutecznego doręczenia Grantodawcy Dokumentów Zgłoszeniowych – w rozumieniu zapisów Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie – do dnia 31 października 2019 r.

 

 VIII. Dodatkowe informacje

udzielane są w Biurze Projektu (ul. św. Ducha 2, Szczecin, pokój nr 8, parter) oraz pod nr tel.:

91 43 29 302 lub

91 81 36 451 lub

91 43 29 332 

lub e-mail: innowacje@zarr.com.pl.

 

 Projekt „Dofinansowanie usług doradczych wspierających innowacje w MŚP”, realizowany przez ZARR S.A. na podstawie umowy nr RPZP.01.16.00-32-0001/17-00, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie Działanie 1.16 Zwiększenie dostępu do usług Instytucji Otoczenia Biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020

Data opublikowania: 15:50, Luty 23, 2018

Kategorie:

Ostatnie aktualności