Lokal mieszkalny na sprzedaż

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do zakupu nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego nr 30 zlokalizowanego w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 4 – oficyna.

Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego o powierzchni użytkowej 28,90 m2 składający się z pokoju, kuchni, łazienki z wc. Do lokalu przynależy pomieszczenie przynależne – piwnica o powierzchni 10,21 m2
Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr SZ1S/00130071/0.

Minimalna cena sprzedaży wynosi 139.000,00 zł

Przetarg ma charakter pisemnego przetargu ofertowego.
Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA pod adresem ul. Św. Ducha 2 w Szczecinie, w sekretariacie pokój nr 110, w terminie do dnia 09.12.2019 r. do godz. 11.00 ( w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego ).

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z wyraźnym oznaczeniem „oferta” i powinna zawierać :
1. nazwę, status prawny, siedzibę lub miejsce zamieszkania oferenta ( imię , nazwisko, lub nazwę, numer dowodu osobistego , PESEL , REGON , zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny wypis z KRS , NIP ),
2. oferowaną cenę za lokal mieszkalny,
3. zobowiązanie oferenta do pokrycia przez kupującego wszelkich opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży
4. oświadczenie oferenta , że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu przetargu,
5. oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

Otwarcie, odbędzie się w dniu 9.12.2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA pod adresem ul. Św. Ducha 2 w Szczecinie.
Po ustaleniu najkorzystniejszej oferty, Zachodniopomorska Agencji Rozwoju Regionalnego SA poinformuje oferenta o wyborze jego oferty. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w terminie 14 od dnia wyboru oferty zawrzeć umowę sprzedaży, z zachowaniem wymaganej formy. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi oferent.
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA zastrzega sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn oraz prawo przeprowadzenia licytacji ustnej wśród oferentów, którzy zgłosili oferty równorzędne najwyższe oferty.

Informacje w sprawie dokonywania oględzin, uzyskiwania szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu, można uzyskać pod nr tel. 512 205 275.

 

Data opublikowania: 09:06, Listopad 15, 2019

Kategorie: ,

Ostatnie aktualności