Klauzula informacyjna RODO

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ ZARR

 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

1.     Administratorem Państwa danych osobowych jest Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Św. Ducha 2, 70-540 Szczecin (dalej: ZARR).

2.     Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania lub podjęcia innych czynności niezbędnych do realizacji zawartych umów, bądź wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

3.     Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych pozyskanych przez ZARR jest umowa o świadczenie usług, jak również umowa o współpracy związana z działalnością ZARR. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są również prawnie uzasadnione interesy realizowane przez ZARR. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, ZARR informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

4.     Celem, dla których ZARR przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umów związanych z działalnością ZARR. Celem przetwarzania jest również m.in. realizacja prawnie uzasadnionych interesów przez ZARR. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez ZARR jest:

a)    dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez ZARR szkodą wyrządzoną przez osobę, której dane są przetwarzane, a także ewentualnie inne sprawy dochodzone na drodze polubownej lub sądowej,
b)     udokumentowanie wykonania umów do celów podatkowych,
c)     zapewnienie najwyższej jakości umów.

5.     W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania danych są przepisy prawa. ZARR przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

a)     organom sprawującym wymiar sprawiedliwości,
b)     administracji skarbowej i podmiotom związanym z obsługą sfery socjalnej (np. ZUS, PFRON),
c)      instytucjom związanym z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych,
d)     firmom świadczącym usługi wsparcia IT ZARR oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
e)     kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego,
f)       Zachodniopomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu oraz innym organom kontrolnym.

6.     Podstawą powierzenia danych są właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

7.     Dane osobowe przetwarzane przez ZARR S.A., przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy aktualnie obowiązującego prawa. W szczególności dane osobowe:

a)     pozyskane w związku z zawartą umową będą̨ przetwarzane przez ZARR przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych lub osoby, której dane są przetwarzane, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
b)     pozyskane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu przez ZARR są przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa,
c)     pozyskane w związku z realizacją innych celów są przetwarzane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu.

8.     Każda osoba, której dane są przetwarzane przez ZARR- z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa – ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych w bazie ZARR i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie ZARR. ZARR udostępnia adres e-mail iod@zarr.com.pl, za pomocą̨ którego można kontaktować się̨ w sprawie danych osobowych.

9.     W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w ZARR, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydziały merytoryczne ZARR.

10.     Każda osoba, której dane są przetwarzane przez ZARR ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11.     ZARR nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

 

Klauzula informacyjna RODO


Wypisz się z Newsletter

Wypełniając poniższy formularz możesz się wypisać z listy wysyłkowej usługi Newsletter ZARR S.A.