Klauzula informacyjna RODO

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ ZARR

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

1.     Administratorem Państwa danych osobowych jest Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Św. Ducha 2, 70-540 Szczecin (dalej: ZARR).

2.     Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania lub podjęcia innych czynności niezbędnych do realizacji zawartych umów, bądź wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

3.     Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych pozyskanych przez ZARR jest umowa o świadczenie usług, jak również umowa o współpracy związana z działalnością ZARR. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są również prawnie uzasadnione interesy realizowane przez ZARR. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, ZARR informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

4.     Celem, dla których ZARR przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umów związanych z działalnością ZARR. Celem przetwarzania jest również m.in. realizacja prawnie uzasadnionych interesów przez ZARR. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez ZARR jest:

a)    dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez ZARR szkodą wyrządzoną przez osobę, której dane są przetwarzane, a także ewentualnie inne sprawy dochodzone na drodze polubownej lub sądowej,
b)     udokumentowanie wykonania umów do celów podatkowych,
c)     zapewnienie najwyższej jakości umów.

5.     W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania danych są przepisy prawa. ZARR przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

a)     organom sprawującym wymiar sprawiedliwości,
b)     administracji skarbowej i podmiotom związanym z obsługą sfery socjalnej (np. ZUS, PFRON),
c)      instytucjom związanym z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych,
d)     firmom świadczącym usługi wsparcia IT ZARR oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
e)     kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego,
f)       Zachodniopomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu oraz innym organom kontrolnym.

6.     Podstawą powierzenia danych są właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

7.     Dane osobowe przetwarzane przez ZARR S.A., przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy aktualnie obowiązującego prawa. W szczególności dane osobowe:

a)     pozyskane w związku z zawartą umową będą̨ przetwarzane przez ZARR przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych lub osoby, której dane są przetwarzane, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
b)     pozyskane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu przez ZARR są przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa,
c)     pozyskane w związku z realizacją innych celów są przetwarzane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu.

8.     Każda osoba, której dane są przetwarzane przez ZARR- z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa – ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych w bazie ZARR i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie ZARR. ZARR udostępnia adres e-mail iod@zarr.com.pl, za pomocą̨ którego można kontaktować się̨ w sprawie danych osobowych.

9.     W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w ZARR, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydziały merytoryczne ZARR.

10.     Każda osoba, której dane są przetwarzane przez ZARR ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11.     ZARR nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

Klauzula informacyjna RODO

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Jeśli chcą Państwo przystąpić do projektu: Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP III, nr FEPZ.06.06-IP.01-0005/23 realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie FEPZ.06.06 „Rozwój pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców w regionie, ukierunkowane na wsparcie rozwojowe skierowane do pracowników przedsiębiorstw i przedsiębiorców w oparciu o system popytowy poprzez Bazę Usług Rozwojowych” informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Beneficjent projektu tj. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., która udostępnia dane osobowe innym administratorom danych osobowych zgodnie z przepisami prawa w szczególności na podstawie ustawy wdrożeniowej oraz ustawy o PARP, w tym:

 1. Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 tj. Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego;
 2. Instytucji Pośredniczącej programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 tj. Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Szczecinie;
 3. Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa tj. Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego;
 4. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta. Państwa dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach FEPZ 2021-2027. W przypadku prowadzenia korespondencji dane będą przekazane podmiotom świadczącym usługi pocztowe, a także stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych.

Podstawa prawna: Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 RODO – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ) na podstawie:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej;
 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013;
 3. Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079 z późn. zm.);
 4. Dane osobowe gromadzone w Bazie są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o PARP.

Udostępnione przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu pn. Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP III, nr FEPZ.06.06-IP.01-0005/23, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, rozliczenia projektu, zachowania trwałości projektu, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach FEPZ 2021-2027.

Dodatkowo w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie będą mieli Państwo obowiązek przekazania ZARR S.A. danych dotyczących statusu na rynku pracy oraz informacji na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. W ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie będą mieli Państwo obowiązek udostępnienia danych dotyczących statusu na rynku pracy.

Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia FEPZ 2021-2027 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

W sprawach związanych z Państwa danymi można kontaktować się z właściwym Inspektorem Ochrony Danych odpowiednio pod wskazanym adresem poczty elektronicznej:

 1. iod@zarr.com.pl;
 2. iod@mfipr.gov.pl;
 3. iod@parp.gov.pl;
 4. iod@wup.pl.

Przysługuje Państwu prawo:

 1. do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 2. do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania;
 3. do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, pod warunkiem, że te dane nie są już niezbędne dla celów, do których zostały zebrane oraz, o ile minął wymagalny okres archiwizacji tych danych u Administratora.

Jeśli chcą się Państwo zapoznać z kategoriami danych osobowych, które będą przetwarzane w ramach projektu – dostępne są one na stronie projektu www.uslugirozwojowe3.zarr.com.pl w zakładce Dokumenty.

WAŻNE! Podanie danych jest warunkiem wynikającym z ustawy wdrożeniowej, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

Klauzula informacyjna RODO_usługi rozwojowe

 


Wypisz się z Newsletter

Wypełniając poniższy formularz możesz się wypisać z listy wysyłkowej usługi Newsletter ZARR S.A.