Ruszyła pożyczka uniwersalna

POŻYCZKA UNIWERSALNA przeznaczona jest na finansowanie celów obrotowych i/lub inwestycyjnych  służących wsparciu rozwoju  mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność lub posiadających siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Dla kogo?

Pożyczka Uniwersalna przeznaczona jest dla MŚP, którzy m.in.:

 • posiadają status mikro-, małego bądź średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku
 • posiadają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego
 • posiadają zdolność kredytową, tj. uzyskali pozytywną oceną kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Szczegółowe kryteria zawiera Regulamin.

Co można sfinansować?

Pożyczka Uniwersalna przeznaczona jest na:

 1. cele obrotowe (bieżące), tj. finansowanie zapotrzebowania Pożyczkobiorcy na kapitał obrotowy/ pokrycie bieżących wydatków przedsiębiorstwa wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej;

albo

 1. cele inwestycyjne/inwestycyjno – obrotowe, tj. finansowanie przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego ewentualnie zapotrzebowania na kapitał obrotowy, obejmujące m.in.:
 • zakup, budowę lub modernizację obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych składników majątku trwałego przedsiębiorstwa;
 • zakup maszyn, urządzeń lub modernizację posiadanego parku maszynowego, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych w tym także zakup niezbędnych licencji, patentów itp.,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • finansowanie innych wydatków przyczyniających się do rozwoju działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
 • kapitał obrotowy/pokrycie bieżących wydatków przedsiębiorstwa wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej (w tym niezwiązanych bezpośrednio z realizowaną inwestycją), w wysokości stanowiącej do 30% wartości udzielonej JPU.

Na jaki okres i kwotę?

Maksymalny okres spłaty uzależniony będzie od kwoty pożyczki oraz jej przeznaczenia i wynosić będzie odpowiednio:

 • do 36 miesięcy w przypadku pożyczki przeznaczonej na cele obrotowe, udzielonej w kwocie do 100 000,00 zł,
 • do 60 miesięcy w przypadku pożyczki przeznaczonej na cele obrotowe, udzielonej w kwocie do 250 000,00 zł,
 • do 96 miesięcy w przypadku pożyczki przeznaczonej na cele inwestycyjne/ inwestycyjno – obrotowe, udzielonej w kwocie do 750 000,00 zł.

Jakie oprocentowanie?

Pożyczka Uniwersalna oprocentowana jest na warunkach rynkowych, tj. według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z dnia 19 stycznia 2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania i oceny przedkładanych zabezpieczeń.

    Szczegóły

Data opublikowania: 10:50, wrzesień 21, 2021

Kategorie:

Ostatnie aktualności