Reporeczenie – poręczenia kredytów, pożyczek, gwarancji wadialnych, transakcji faktoringowych i leasingowych

Wsparcie udzielane, w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju:

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przy pomocy oferowanych Instrumentów Finansowych (Reporeczenie), może poręczać kredyty, pożyczki, gwarancje wadialne, transakcje faktoringowe i leasingowe. Reporęczane transakcje w zależności od Instrumentu, muszą być przeznaczone na:

 • finansowanie działalności gospodarczej MŚP, w tym w szczególności na finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie obiektów produkcyjno – usługowych; tworzenia nowych miejsc pracy; wdrażania nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych; zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia;

 

 • transakcje kredytowe, przeznaczone dla MŚP, których głównym celem będzie finansowanie zwiększonego zapotrzebowania przedsiębiorców na kapitał obrotowy, w oparciu o przygotowany przez przedsiębiorcę Plan Rozwoju Przedsiębiorstwa, w tym:
 • kredyty obrotowe w rachunku bieżącym;
 • kredyty obrotowe w rachunku kredytowym,
 • odnawialne linie na gwarancje wadialne,
 • jednorazowe gwarancje przetargowe: (i) wadialne; (ii) dobrego wykonania kontraktu; (iii) usunięcia wad i usterek;
 • gwarancje zapłaty należności handlowych (zabezpieczających udzielony MŚP kredyt kupiecki);
 • gwarancje zapłaty kaucji, z tytułu najmu lokalu;
 • transakcje faktoringowe;

 

Maksymalne, dostępne dla MŚP wartości reporęczenia, to odpowiednio:

 • dla transakcji kredytowych (w tym leasingu) przeznaczonych na inwestycje od 500 000 do 1 800 000 zł,
 • dla kredytów obrotowych, gwarancji wadialnych, transakcji faktoringowych, wartość możliwego poręczenia wynosi 300 000 zł.

Okres na jaki mogą być mogą zostać udzielone reporęczenia to w przypadku transakcji o charakterze inwestycyjnym – 84 miesiące, dla finansowania obrotowego – 36 miesięcy.

Reporęczenie ZARR S.A. może obejmować maksymalnie do 80% wartości poręczenia udzielonego przez wybranych w przetargach Pośredników Finansowych (lista poniżej).

Lista instytucji (Pośredników Finansowych), do których należy zwrócić się po wsparcie, znajduje się pod adresem: http://www.zarr.com.pl/reporeczenia/

Data opublikowania: 15:51, luty 19, 2019

Kategorie:

Ostatnie aktualności